Rửa Tội
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Chị Lê Thị Thanh lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức