Chia Buồn

Thành Kính Phân Ưu + Cụ Ông Michael Phạm Hữu Bột

Thành Kính Phân Ưu + Cụ Bà Anna Đỗ Thị Sửu

Thành Thật Phân Ưu + Em Maria Mai Jacqueline Uyên

Thành Kính Phân Ưu + Anh Pherô Đặng Văn Hân