Thiệp Mời Tham Dự Thánh Lễ Tạ Ơn In
» Xem / download Thiệp Mời Tham Dự Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân 40 Năm Linh Mục của cha Bùi Thượng Lưu (pdf - 1 MB)Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.