Thư Mời Họp Thường Niên Liên Vùng 2014 In
» Xem / download Thư Mời Họp Thường Niên Liên Vùng 2014 (pdf - 0,5 MB)Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.