Thư Mời Tĩnh Tâm Liên Vùng 2014 In

 

» Xem / download Thư Mời Tham Dự Tĩnh Tâm Liên Vùng 2014 (pdf - 0,5 MB)

 

Quí vị có thể download hồ sơ pdf này bằng cách:

ấn chuột phải vào link ở trên
Save Link As / Speichern unter...
(nếu dùng Mozilla Firefox) hoặc
Save Target As... / Ziel Speichern unter ... (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
lưu vào folder / Ordner nào quí vị muốn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 21:02