Chia Buồn

Thành Kính Phân Ưu + Anh Pherô Đặng Văn Hân

Thành Thật Phân Ưu + Em Maria Mai Jacqueline Uyên

Thành Kính Phân Ưu + Anh Giuse Lâm Châu Đức